S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
       
Google+

 Spôsob doručenia: 
Slovenská republika TU
(posielame aj do zahraničia)
Česká republika TU
Europská únia TU
 

Spôsob platby:

hotovosťHotovosť
dobierka

 

Inšpirácia
z cukrárskeho sveta

www.formicky.sk / Inšpirácie zo sveta

www.formicky.sk / Inšpirácia zo sveta

 

www.formicky.sk - pomôcky pre cukrárov

www.formicky.sk

 

www.formicky.sk

 

 

www.formicky.sk / Pomôcky pre cukrárov

 

www.formcky.sk / Pomôcky pre cukrárov

KONTAKTY

HKB Real s.r.o.

tel: 0905/637380, 0910/966017
fax: Odberné miesto, Nezábudková 5, ZRUŠENÉ

 

Torty Adriana Bratislav, Svit, Poprad, Tatry

 

Torty Adriana

Torty Adriana

 

Inšpirácia z cukrárskeho

sveta z domova

Dada Cakes

 

Kurz modelovania Bratislava

Kurz modelovania Bratislava

Elegantna krajka ELM729

Kurz modelovania Bratislava

Jana P./ W117, ES101,BR144

Kurz modelovania Bratislava

 

Airbrush kurz Bratislava

Kurz modelovania Bratislava

Kurz Airbrush Bratislava

Kurz modelovana Bratislava

Kurz modelovania Bratislava

Kurz modelovania Bratislava


OBCHODNÉ PODMIENKY » Všeobecné obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predajcom, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.formicky.sk (ďalej len obchod)

Predajca: HKB Real s.r.o.

so sídlom: Bakošova 2101/30

841 03 Bratislava

Slovenská republika

IČO: 45391912

DIČ: 2022967595

IČ DPH: SK 2022967595

(ďalej len predajca)

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú systémom elektronického obchodu www.formicky.sk
 2. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovanej systémom obchodu.
 3. Tovar je produkt, ktorý sa nachádza v ponuke obchodu.
 4. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu potvrdzuje oboznámenie sa so všeobecnými obchodnými podmienkami obchodu.
 5. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predajcu a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.
 6. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi a zák. č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nájdete tu.

 

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predajcom kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, resp. v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
 3. Predajca objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú, len v pracovné dni, t.j. pondelok až piatok.
 4. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
 5. Predajca akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
 6. Každá prijatá objednávka je potvrdená formou e-mailovej správy zaslanej na adresu uvedenú kupujúcim.
 7. Objednávka stráca charakter záväzného dokladu, ak dôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia (nekompletnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia). V takomto prípade predajca kontaktuje kupujúceho mailom alebo telefonicky a dohodne nové podmienky dodania. Po potvrdení upravených podmienok mailom alebo telefonicky zo strany kupujúceho považuje kupujúci objednávku za záväznú.
 8. Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predajcovi súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predajca sa zaväzuje, že údaje neposkytne tretej osobe.

 

 III. Storno objednávky

 1. Objednávku je možné stornovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
 2. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Po uplynutí tejto lehoty je možné zrušiť objednávku iba po vzájomnej dohode.
 3. Predajca má právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva, nemá ho na sklade, resp. sa významným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že niektorý tovar z objednávky na sklade chýba, pošle predajca zásielku bez toho tovaru, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.

 

IV. Storno podmienky objednaného kurzu

 1. Objednaný kurz je možné stornovať, písomnou formou resp. mailom na adrese vaseformicky@gmail.com. Zálohová platba bude vrátená objednávateľovi na účet, ktorý uvedie pri stornovaní kurzu.
 2. Podmienky vrátenia zálohovej platby sú nasledovné :

- storno 7 pracovných dní vrátane dňa storna, pred konaním kurzu: 100% vrátenie zálohovej platby na účet objednávateľa

-  storno 5 pracovných dní vrátane dňa storna, pred konaním kurzu: bez náhrady škody.

 1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu v prípade nedostatočného počtu účastníkov, resp. v prípade nepredvídaných situácií, ktoré usporiadateľ nie je schopný ovplyvniť

 

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu a stiahnutiu TU.
 3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. zákona č. 102/2014 Z.z.
 4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 3 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 5. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 6. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu predchádzania pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, reklamáciu, výmenu tovaru alebo inú požiadavku kupujúceho.
 7. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 8. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Predajca vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet v banke.
 9. Predajca má právo odstúpiť od zmluvy ak kupujúci nezaplatí zálohovú faktúru (v prípade ak mu bola vystavená) v lehote splatnosti, alebo nepreberie zásielku od prepravcu pri dodacej podmienke „DOBIERKA“ Odstúpenie od zmluvy zo strany predajcu z tohto dôvodu nezbavuje predajcu práva na uplatnenie náhrady škody z dôvodu neprevzatia tovaru vo výške preukázaných nákladov spojených s odoslaním neprevzatej zásielky.
 10. Ak  sa predajca a kupujúci (spotrebiteľ) nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú :
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

 

 VI. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predajcom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska spoločnosť), alebo na základe dohody s kupujúcim.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Predajca odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky a jej záväznom potvrdení (spravidla je to do 5 pracovných dní). Vo výnimočných prípadoch (kapacitné možnosti, chýbajúci tovar na sklade, tovar na objednávku, dohoda s kupujúcim) môže byť dodacia doba dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená emailom, prípadne telefonicky na telefónne číslo uvedené v objednávkovom formulári. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 5. V prípade, že objednaný tovar nebude dostupný, oznámi predajca kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný, podobný tovar. V tomto prípade si však vyžiada súhlas od kupujúceho.
 6. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu a bezodkladne informovať predajcu. Doručovateľ je povinný takýto záznam spísať. 

 

VII. Doručenie tovaru (spôsob odberu)

 1. Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne vo výdajnom sklade na Nezábudkovej ulici č. 5,v Bratislave - po telefonickom dohovore, a oznámení dostupnosti tovaru na sklade, alebo zaslaním kuriérskou službou. Pri dodaní tovaru kuriérskou službou je k cene objednávky účtovaný poplatok  podľa platného cenníka kuriérskej služby.
 2. Objednaný tovar je možné doručiť osobne predávajúcim ak miestom dodania je mesto Stupava a to po telefonickom dohovore s predávajúcim.
 3. Pri dodaní tovaru kuriérskou službou je kupujúci povinný skontrolovať zásielku bezprostredne pri jej prevzatí. Pokiaľ je zistené viditeľné poškodenie obalu, resp. zjavný úbytok obsahu, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti zamestnanca kuriérskej spoločnosti. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata obsahu zásielky pri jej prevzatí zrejmá, je príjemca zásielky povinný obratom nahlásiť vznik škody telefonicky predávajúcemu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od prevzatia zásielky.
 4. Pri osobnom prevzatí tovaru je kupujúci povinný si tento prehliadnuť a skontrolovať celý obsah balenia. Ak objednaný tovar nebude osobne prevzatý do 5 pracovných dní  objednávka bude stornovaná.
 5. V prípade, že obsah zásielky nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo, aby predajca bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol zásielku do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 

VIII. Kúpna cena a platby

 1. Všetky ceny uvedené na stránke www.formicky.sk sú vrátane DPH, platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.formicky.sk
 2. Predajca si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácií alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok.
 3. Predajca sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za ceny platné v čase potvrdenia objednávky.
 4. Ak je v čase expedovania objednávky cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcim dodaný za platnú cenu v čase expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena na potvrdenej objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predajcom.
 5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predajca považuje objednávku za neplatnú.
 6. Predajca si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.
 7. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je dohodou stanovene inak, nasledovným spôsobom:

Dobierka – predajca odošle tovar s faktúrou kupujúcemu podľa ním vybraného druhu prepravy, pričom kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru

Platba vopred – predajca vystaví a odošle kupujúcemu zálohovú faktúru na jeho e-mailovú adresu. Splatnosť zálohovej faktúry je do 3 dní odo dňa vystavenia. Po pripísaní sumy uvedenej v zálohovej faktúre na účet predávajúceho, odošle predávajúci tovar spolu s faktúrou kupujúcemu na základe dodacích podmienok. Predajca nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru z dôvodu oneskorenia úhrady zálohovej faktúry predávajúcim. Predajca bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 4 kalendárne dni odo dňa vystavenia zálohovej faktúry. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu predajcu.

Hotovosť - predajca akceptuje iba hotovostnú úhradu pri osobnom odbere

Príplatok za cenu objednávky - ak je hodnota objednaného tovaru bez poštovného nižšia ako 5 eur bude k hodnote objednávky pripočítaný príplatok 1,5 eur za balné.

 

IX. Záručné podmienky

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy resp. odo dňa prevzatia tovaru a jeho zaplatením.
 2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predajcu. Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predajcu prostredníctvom emailu vaseformicky@gmail.com, alebo po telefonickom dohovore.
 4. Počas záručnej doby kupujúci má pravo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.
 5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má), alebo na vady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.
 6. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 

X. Právo na zmenu ceny

Predajca si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny ceny v prípade zmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcu a ostatných dodávateľov tovaru. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je kupujúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predajcom.

 

XI. Bezpečnosť a ochrana informácií

 1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania). Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická, najmä prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránke vaseformicky.sk. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu (prostredníctvom citovaného kontaktného formulára vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu a ďalších zákonných právach k týmto údajom.
 2. V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a podpis či digitálny podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracované výhradne za účelom potrebným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 1222013 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci má právo prístupu ku svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane práva požadovať vysvetlenie a odstránenie chybného stavu a ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania. Predávajúci si z dôvodu predchádzania trestnej činnosti a minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. V prípade problémov s objednávkou môže kupujúci kontaktovať predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára.
 3. Predávajúci zároveň informuje, že odoslaním objednávky môžu byť údaje o objednávke odoslané na portál Heureka.sk, za účelom zistenia spokojnosti zákazníka s úrovňou kvality poskytovaného tovaru a služieb zo strany predávajúceho a tak isto poskytnuté kuriérskej službe za účelom dopravenia objednaného tovaru.

 

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 4. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo Ministerstvo hospodárstva. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na vaseformicky.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 5. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
 7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 13.08.2016

 

 

 

 

 

ZTkzMzBj